Všeobecné obchodní podmínky

Společnost
Classic Oil s.r.o.
se sídlem Buštěhrad, Třinecká 1124, PSČ 273 43
IČ: 27921697,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 126661

stanovuje tímto pro Českou republiku v souladu právním řádem České republiky tyto Všeobecné prodejní podmínky:

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Classic Oil s.r.o. (dále jen "prodávající") podle těchto podmínek dodává a prodává odběrateli - kupujícímu (dále jen "Kupující") zboží na základě jednotlivých dílčích kupních smluv, které budou realizovány na základě objednávek Kupujícího.

1.2 Definice některých pojmů uvedených v těchto Všeobecných prodejních podmínkách :

  • "Všeobecné prodejní podmínky" znamenají tyto Všeobecné prodejní podmínky.
  • "Dílčí kupní smlouva" znamená každá jednotlivá kupní smlouva na jejímž základě dodá Prodávající zboží Kupujícímu. Dílčí kupní smlouva nemusí být uzavřena v písemné formě. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat písemnou formu.
  • "Platební podmínky a kreditní rámec" představují podrobnější či odlišné platební podmínky individuelně písemně určené Prodávajícím některým Kupujícím, a to na počátku nebo v průběhu jejich smluvního vztahu, a to zpravidla tak, že jsou Kupujícímu při větším objemu koupeného zboží a/nebo častějším uzavírání dílčích kupních smluv s Prodávajícím poskytovány určité výhody či bonusy. Ze strany Kupujícího jsou Platební podmínky a kreditní rámec nenárokové.

2. PODMÍNKY PLNĚNÍ

2.1 Jednotlivé dílčí dodávky zboží na základě dílčích kupních smluv budou realizovány na základě písemných objednávek Kupujícího. Objednávka musí být datovaná a podepsaná Kupujícím. K uzavření dílčí kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Ve výjimečných případech může být objednávka učiněna Kupujícím jinak než písemně, avšak také v těchto případech musí být objednávka písemně potvrzena ze strany Prodávajícího a následně musí být toto potvrzení Prodávajícího písemně potvrzeno Kupujícím nejpozději v okamžiku dodání zboží, čímž dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy.

2.2 V objednávce je Kupující povinen uvést specifikaci požadovaného zboží, jeho množství, jakost a další požadované vlastnosti. Kupující je dále povinen uvést místo dodání, způsob přepravy a termín dodání. Kupující je povinen odesílat Prodávajícímu objednávky v dostatečném předstihu dohodnutém podle povahy zboží. V případě, že Prodávající nebude schopen dodržet termín dodání uvedený Kupujícím v objednávce, uvede v potvrzení objednávky jiný termín, přičemž Kupující je v takovém případě povinen akceptaci jiného termínu dodání navrženého Prodávajícím písemně Prodávajícímu potvrdit; příslušná dílčí kupní smlouva bude uzavřena okamžikem takového písemného potvrzení Kupujícího. V případě, že Prodávající nebude schopen dodržet termín dodání uvedený Kupujícím v objednávce, má rovněž právo příslušnou objednávku odmítnout; o odmítnutí objednávky Prodávající písemně vyrozumí Kupujícího bez zbytečného odkladu.

2.3 Plnění může být také uskutečněno bez písemné objednávky pouze na základě faktického převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě bude převzetí zboží potvrzeno na dodacím listu, jenž bude podepsán Prodávajícím a osobou oprávněnou k převzetí zboží Kupujícím. V dodacím listu musí být uvedena specifikace zboží, jeho množství, jakost, příp. další požadované vlastnosti. V takovém případě dojde k uzavření dílčí smlouvy podepsáním dodacího listu Prodávajícím a osobou oprávněnou Kupujícím k převzetí zboží.

2.4 Prodávající splní svůj závazek, dodá-li Kupujícímu zboží řádně a včas, tedy dodá-li zboží v množství, jakosti a provedení, jak je stanoveno v objednávce, v dohodnutém termínu a na místo plnění se všemi doklady, které se na zboží vztahují.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1 Místo dodání bude uvedeno v objednávce Kupujícího. Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění sklad Prodávajícího u příslušného obchodního střediska Prodávajícího, kterému Kupující adresoval svou objednávku.

3.2 Je-li dohodnutým místem plnění sklad Prodávajícího, sídlo, příp. provozovna Kupujícího nebo jiné místo určené Kupujícím, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží Kupujícímu ve skladu Prodávajícího nebo tím, že Prodávající nebo výrobce předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny Kupujícího nebo jiného místa určeného Kupujícím, a to ve lhůtě uvedené na potvrzené objednávce. Má-li Kupující převzít zboží přímo u výrobce, splní Prodávající svoji povinnost tím, že Kupujícímu předá plnou moc k převzetí zboží s uvedením místa a doby převzetí.

3.3 Kupující je povinen objednané zboží v dohodnutém sortimentu, množství a kvalitě ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listu. Pokud Prodávající dodá zboží před určenou dobou, nemá Kupující právo zboží odmítnout a je povinen jej převzít.

4. KUPNÍ CENA

Kupní cena zboží vychází z ceníku Prodávajícího určeného pro Kupujícího platného ke dni uzavření dílčí kupní smlouvy. Kupující má možnost se s platným ceníkem seznámit osobně nebo telefonicky v provozovnách Prodávajícího. V potvrzení objednávky bude dále určeno, zda kupní cena zahrnuje i náklady Prodávajícího spojené s dodávkou zboží (dopravné, pojistné, skladné, aj.).

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Kupní cenu je Kupující povinen uhradit na základě faktur vystavených Prodávajícím. Faktura jako daňový doklad musí splňovat náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2 Prodávající je oprávněn individuálně stanovit Kupujícímu Platební podmínky a kreditní rámec.

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

6.1 Kupující nabude vlastnické právo ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

6.2 V případě, že Prodávající odstoupí od jednotlivé dílčí kupní smlouvy dle ustanovení čl. 9.1 těchto podmínek, je oprávněn žádat vrácení veškerého zboží včetně palet, které Kupující zcela nezaplatil. V případě zpracování zboží ve vlastnictví Prodávajícího, které Prodávající následně požaduje zpět, je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu odpovídající kupní ceně zpracovaného zboží (bezdůvodné obohacení Kupujícího), přičemž nároky Prodávajícího na náhradu škody a úroky z prodlení tím nejsou dotčeny; v takovém případě je Prodávající dále oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z příslušné kupní ceny, přičemž zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu. V případě, že Kupující nesplní povinnost k vrácení zboží ani k uhrazení náhrady kupní ceny dle předchozí věty, je Prodávající oprávněn domáhat se ochrany svého vlastnického práva dle ustanovení § 135b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.3 Nebezpečí škody na zboží a nebezpečí škody na paletách přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím. V ostatních případech se přechod nebezpečí škody na věci z Prodávajícího na Kupujícího řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7. OBAL ZBOŽÍ

7.1 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro daný druh zboží, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží.

7.2 Jsou-li součástí obalů palety, přechází vlastnické právo k paletám na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupní cena palet je určena ceníkem palet Prodávajícího platným ke dni převzetí zboží.

7.3 Kupující je oprávněn nabídnout Prodávajícímu palety ke zpětnému odkupu nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží od Prodávajícího. Prodávající odkoupí od Kupujícího paletu za cenu, za kterou paletu Kupující koupil, sníženou o opotřebení palet, jež může činit nejvýše 15 % ceny palety. Kupující je oprávněn vrátit palety v kterémkoliv obchodním středisku obchodní sítě Prodávajícího.

7.4 Prodávající není povinen od Kupujícího palety zpětně odkoupit po uplynutí lhůty uvedené v čl. 7.3 těchto podmínek nebo v případě poškození palety nad rámec běžného opotřebení.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

8.1 Kupující je povinen zboží prohlédnout podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu chybějící množství zboží bez zbytečného odkladu, a to při převzetí zboží, zjevné vady nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 20 kalendářních dnů od přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující bere na vědomí, že jakékoli vady vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s nedodržením pravidel skladování ze strany Kupujícího nebudou Prodávajícím uznány.

8.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží na dobu, na kterou poskytl Prodávajícímu záruku výrobce zboží. Na základě žádosti oznámí Prodávající Kupujícímu délku záruční doby u konkrétního zboží.

8.3 V případech nároků z vad zboží se Smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

9. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A ZPŮSOBY JEJÍHO UKONČENÍ

9.1 Prodávající je oprávněn od jednotlivé dílčí kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením kterékoliv splatné faktury (resp. faktury vystavené na základě dané dílčí kupní smlouvy) o více než 30 dnů po lhůtě její splatnosti. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároku na zaplacení smluvní pokuty, ustanovení o řešení sporů mezi Smluvními stranami ani nároků na zaplacení úroku z prodlení.

10. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Veškerá písemná komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím bude považována za doručenou v případě (a) komunikace prostřednictvím faxu přijetím potvrzení odesílatelem o bezchybném přenosu dat, (b) osobního doručení nebo prostřednictvím kurýrní služby přijetím potvrzení příjemce o doručení, (c) doručení doporučenou poštou dnem uvedeným na potvrzení o doručení a (d) elektronické komunikace okamžikem doručení do e-mailové schránky druhé Smluvní strany.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Všechny spory vznikající z jednotlivých dílčích kupních smluv budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

11.2 Kupující i Prodávající jsou povinni zacházet s informacemi, které obdrželi nebo v budoucnu obdrží v souvislosti s jejich obchodními vztahy, plněním Kupních smluv a objednávek jako s důvěrnými a jsou povinni tyto důvěrné informace nezveřejnit, ani jinak nesdělit třetím stranám. Tato povinnost platí i po ukončení platnosti nebo zániku jejich obchodního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu.


V Kladně dne 22.3.2012
Classic Oil s.r.o.