Recyklace nemrznoucích směsí

Automobilový průmysl, systémy HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning - „Vytápění, větrání a klimatizace“), dokonce i chladničky spoléhají na nemrznoucí směs. Tu lze definovat jako „kapalnou látku používanou pro chlazení spalovacích motorů či v dalších technologiích kde dochází k přenosu tepla“. Ačkoli se lze setkat s různými druhy nemrznoucích směsí, jedním z nejběžnějších jsou nemrznoucí směsi glykolového typu (převážně směs vody a mono-ethylenglykolu „MEG“ nebo mono-propylenglykolu „MPG“). Tyto tekutiny, které se vyrábí v pestrých barvách od růžové po neonově zelenou, nejsou nic, co byste si měli dát na jídelní stůl. Chemikálie v nich obsažené jsou zdraví škodlivé a znečisťující látky. Použité nemrznoucí směsi pak mohohou obsahovat kontaminanty (např. těžké kovy), které kapalina nasbírala během svého působení v kovových provozních konstrukcích. Nemrznoucí směs je nebezpečný materiál, který může vážně poškodit zdraví lidí, zvířat a přirozeně i vodní toky. To je důvod, proč by ti, kteří vyměňují nemrznoucí směs na vlastní pěst, měli odolat pocitu, že vylití použité kapaliny do kanalizace je v danou chvíli nejlepší nápad. V případě firem a provozů, které při své činnosti nebezpečné odpady produkují, je situace trochu jiná. Ze zákona totiž musí prokazovat likvidaci vyprodukovaných nebezpečných odpadů. Aktuálně se na území České republiky nemrznoucí směsi nejběžněji likvidují ve spalovnách nebezpečného odpadu, případně v chemické čistírně odpadních vod. Ale nabízí se i alternativní cesta, kterou je recyklace nemrznoucích směsí.

V praxi existuje několik způsobů, jak nemrznoucí kapalinu recyklovat. Nejvíce rozšířená je metoda pomocí vakuové destilace (rektifikace), následuje technologie na základě iontoměničů či membrán, případně kombinace obou těchto zmíněných technik. Bez ohledu na zvolenou metodu je však důraz kladen na odstranění mechanických nečistot, těžkých kovů a olejů přítomných v použité kapalině. Tyto procesy jsou rozsáhlé a vyžadují zkušený tým.

Technologie

Naše společnost CLASSIC Oil s.r.o. ve spolupráci s firmou MemBrain, s.r.o. Stráž pod Ralskem využívá společně vyvinutou jedinečnou technologii RALEX® ART, která představuje komplexní řešení, vykazující nízkou spotřebu energie a chemikálií. Jedná se o kombinaci předúpravy a vysoce účinné elektrodialýzy, při které je získána směs čistého glykolu a vody, kterou lze následně použít při výrobě dalších nemrznoucích kapalin.

Recyklace nemrznoucích směsí začíná hrubou sedimentací a filtrací, díky kterým dojde k odstranění větších mechanických nečistot a přítomných olejů. Následuje koagulace, která eliminuje železo a další koloidy. K odstranění zbylých barviv a olejů se využívá adsorpce na aktivním uhlí následovaná jemnou filtrací zbytků aktivního uhlí. Posledním a nejzásadnějším krokem, je elektrodialýza (ED), díky které dochází k odstranění anorganických a organických solí. Elektrodialýza představuje moderní elektrochemický separační proces, ve kterém jsou ionty z ošetřené kapaliny přenášeny iontovýměnnými membránami z jednoho roztoku do druhého pomocí stejnosměrného napětí. Nabité částice jsou přitahovány ke katodě nebo anodě a sbírají se do koncentrátového okruhu. Výsledný produkt je vodný roztok glykolu s výrazně sníženým obsahem nečistot a původních přísad. Vhodným ukazatelem kvality je například vodivost, která je menší než 0.3 mS/cm.

Přínosy

Recyklace použitých nemrznoucích směsí pro nás neznamená významně větší technologickou zátěž, ale zejména příležitost, a to jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Díky recyklaci, nemusí použité nemrznoucí kapaliny skončit ve spalovnách, ale mohou být náležitě zpracovány a tím pádem i opakovatelně využity. Pokud je použitá nemrznoucí směs řádně recyklována, je i ve své druhé životnosti stále vysoce kvalitním produktem, který lze opakovaně využít.

Námi využívaná technologie představuje nejenom ekologický a efektivní způsob řešení likvidace použitých nemrznoucích kapalin, ale výsledný produkt – přečištěný glykol, který vyhovuje normě ASTM D6471 pro kvalitu recyklovaného glykolu, následně dále využijeme. Kvalita každého recyklovaného produktu je u nás vždy laboratorně kontrolována. Členové našeho týmu ve společnosti CLASSIC Oil s.r.o. mají veškeré potřebné odborné znalosti k recyklaci a likvidaci použitých nemrznoucích směsí.