Laboratorní analýzy a služby

Nabízíme kompletní portfolio analytických služeb na zjištění vhodnosti zvolené teplonosné kapaliny do vaší aplikace. Provedeme stanovení skutečné míry vyčerpanosti a opotřebení aditiv ve vaší náplni. Posoudíme snížení či zvýšení viskozity, bodu tuhnutí. Detekci možné kontaminace a podobně. Některé analýzy provádíme sami ve vlastní vývojové a kontrolní laboratoři. Jiné služby na nejmodernějších zařízeních zprostředkujeme.

Posouzení nemrznoucích a antikorozních vlastností použitých kapalin

Díky vlastnímu vývoji nemrznoucích směsí a důsledné kontrole kvality produkce je laboratoř firmy CLASSIC Oil s.r.o. vybavena většinou nejdůležitějších přístrojů pro nemrznoucí směsi. Jsme tak schopni pro naše zákazníky většinou zdarma a pro ostatní partnery za mírný poplatek posoudit stav teplosměnné kapaliny z okruhu a možnost jejího dalšího používání, navrhnout její částečnou nebo úplnou výměnu, zvýšení koncentrace pro zajištění teplotní odolnosti nebo antikorozní ochrany. Jedná se zejména o tyto parametry a jejich stanovení:

  • Počáteční teplota krystalizace a bod tuhnutí – refraktometrem nebo kryostatem
  • Hustota, dynamická a kinematická viskozita při teplotách od -40°C do 100 °C
  • pH a volná alkalita
  • Teplota varu, teplota vzplanutí (uzavřený kelímek)
  • Index lomu (Brix) při teplotách od 5 do 100 °C
  • Měrná elektrická vodivost
  • Obsah vody v alkoholech i olejích
  • Antikorozní zkouška dle normy ASTM D1384 po dobu 14 dnů při 88 °C
  • Stanovení sušiny, odparku nebo aktivní látky v materiálech
  • Ověření čistoty alkoholů, určení druhu alkoholů nebo glykolů na plynovém chromatografu
  • Určení přítomnosti methanolu v alkoholických nápojích nebo kapalinách do ostřikovačů pomocí GC
  • a mnoho dalších ...

Posouzení kvality olejů, maziv a emulzí

Laboratoř firmy je schopna posoudit základní parametry olejů a maziv jako jsou viskozita, hustota – oba parametry v širokém pásmu teplot, obsah vody a teplota vzplanutí. U emulzí je možnost stanovit hodnotu pH, provést mikrobiologické testy, vodivost a tvrdost použité vody. Další parametry a zkoušky je možné zprostředkovat v externích laboratořích.

  • Viskozita (-40 °C až 110 °C), viskozitní index, zařazení oleje dle SAE viskozity
  • Obsah vody titrací dle Karla Fishera
  • Teplota vzplanutí (uzavřený kelímek)
  • Hustota (-40 °C až 110 °C)
  • Bod tekutosti
  • Obsahu otěrových kovů nebo aditiv (zinkfrei)

Přístrojové vybavení

  • Refraktometr manuální, refraktometr digitální
  • Kryostat Julabo
  • Přístroj na stanovení bodu tuhnutí dle normy ASTM D1177 Normalab
  • Hustoměr a viskozimetr Anton Paar (jeden z několika) připojený na zdroj externího chlazení
  • pH metr a byreta pro titraci volné alkality (zásaditosti) nebo kyselosti
  • Plně automatický samozhášecí přístroj na stanovení teploty vzplanutí (uzavřený kelímek)
  • Aparatura na stanovení teploty varu při atmosferickém tlaku
  • Automatický profesionální refraktometr Anton Paar s interním chlazením a ohřevem
  • Konduktometr a pH metr
  • Automatický titrátor pro stanovení obsahu vody metodou dle Karla Fishera
  • Aparatura pro antikorozní zkoušku dle normy ASTM D1384 s probubláváním
  • Plynový chromatograf Shimadzu s autosamplerem

Související články

Pančování provozních kapalin na Česko-slovenském trhu

16.02.2018

Velmi ožehavé téma popisuje text z prezentace na konferenci Tribotechnika v provozu a údržbě pořádané v XI-2017.

Dešťovka nebo destilka

12.02.2018

Poznání automobilových odborníků v oblasti provozních kapalin se neustále vyvíjí. Podle nejnovějších zjištění již není nejvhodnější pro ředění nemrznoucích směsí destilovaná voda.

Osvědčení o ekologické výrobě nemrznoucích směsí

11.01.2018

Firma CLASSIC Oil získala jako první subjekt v České republice osvědčení, že její výroba chladicích nemrznoucích kapalin splňuje nejpřísnější ekologická měřítka.

První seminář o provozních kapalinách byl úspěšný!

08.01.2018

Česká strojnická společnost, sekce Tribotechniky, pod záštitou naší společnosti uspořádala v polovině prosince první seminář výhradně zaměřený na provozní kapaliny automobilů. Sekce šesti přednášek se těšila velkému zájmu, což dokládá vysoká účast posluchačů - 53 osob.

Kluziště na náměstí v Kladně opět plní CLASSIC

29.11.2017

Stejně jako v loňském roce jsme se podíleli naší kapalinou na naplnění umělého dětského kluziště na Kladenském náměstí. Naše ekologická nemrznoucí směs se dále vyskytuje na umělých otevřených kluzištích v Teplicích, Brně a v Praze na lokalitách Černý Most, Letná, Ovocný trh a Smíchov.

Technický ředitel

Ing. Jan Skolil, Ph.D. +420 602 624 928 jskolil@classic-oil.cz

Laborantka / metrolog

Martina Válková +420 608 155 115 mvalkova@classic-oil.cz